Imam Sulejman Ibni Abdullah An-Najdi, rahimehullah, kaže u vezi onih koji se sustežu tekfira onih mušrika koji izgovaraju šehadet, pa ako kaže: »Oni nisu kafiri, nego nešto drugo…«, pa je kod njega njihov propis da su muslimani, buduće da nema srednjeg puta između kufra i islama. Pa ako nisu kafiri, onda su muslimani, i ko god nazove kufr »islamom«, ili nazove kafire »muslimanima«, onda ovakva osoba postaje kafir.« (“Ed-Durerus-Senijje,” 8/161)

Imam Abu Batin, rahimehullah, kaže u vezi onih koji dozivaju one u grobovima i prinose im žrtve: »Ko god radi ovo je kafir.« A što se tiče tvrdnje neznalica: »Vi tekfirite muslimane.«, ko god kaže ovo takav ne zna šta je islam niti tewhid. Štaviše očigledno je , da je kod ove neznalice neispravan islam.« (“Ed-Durerus-Senijje,” 10/416)

Advertisements