Jedno od najgorih zala koje se proširilo u Ummetu je govor bez znanja o vjeri i uvođenje samim tim novu stvar u vjeru ili jos gore uvođenje novih stvari u vjeru sa znanjem 

Es-Sujuti

, Allah mu se smilovao, u definiciji novotarije je rekao:„Novotarija predstavlja čin koji se kosi sa Šerijatom, ili iziskuje da se njome nešto doda ili oduzme.” (El emru bi ittibai, Es Sujuti, 24) 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svakom svome obraćanju (hutbi) upozoravao je na novotariju govoreći: „Najgore su uvedene stvari, a svaka uvedena stvar je novota-rija,svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.”

Također Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „U zadnjim generacijama moga Ummeta bit će ljudi koji će vam pričati ono što niste čuli ni vi ni vaši očevi. Zato ih se čuvajte!” (Muslim, 12/1)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže o Medini: „…ko u njoj uvede nešto novo(novotariju) ili da utočište novotaru, neka je na njega Allahovo prokletstvo,prokletstvo meleka i svih ljudi. Allah od njega neće primiti ni obavezno ni dobrovoljno djelo.”(El Buhari, Kitabu itisam, 187/8,7306, Muslim,Kitabu hadz, 994/2, 1366)

Imam Eš-Šatibi kaže: „Ovaj hadis u općenitom kontekstu obuhvata svaku uvedenu stvar suprotnu šerijatu

, a novotarije su najružnije uvedene stvari.” (El Itisam, Imam Eš-Šatibi, 96/1)

Mnogobrojne su predaje od ispravnih prethodnika (selefusaliha) koje upozoravaju na novotarije i njihove sljedbenike. Njihovi životopisi su ispunjeni izbjegavanjem sljedbenika novotarije, njihovim ponižavanjem i potcjenjivanjem. Kada bi prenio sve ono što se o njima navodi,to bi dostiglo jedan tom, a možda i više tomova. 

Ibn Abbas, radijAllahu anhu, kaže: „Nemoj se družiti sa sljedbenicima strasti, jer od druženja sa njima obolijevaju srca.” (El Ibane kubra, Ibn Batta, 438/2)

Imam El-Evzai

kaže: „Bojte se Allaha, skupino muslimana! Primajte savjete savjetodavaca i preporuke onih kojivam ih upućuju. Znajte da je ova nauka vjera i pogledajte šta činite, od koga je uzimate, koga slijedite i u koga imate povjerenja u pogledu vaše vjere. Svi sljedbenici novotarija negiraju i iznose potvore, grješnici su, ničemu neposvećuju pažnju, ništa ne razmatraju, niti se čuvaju….”, sve do riječi:„Zato ih se pazite, držite ih pod sumnjom, odbijajte ih i izbjegavajte! Vaši prvi učenjaci, a i ispravni nasljednici, su tako činili i naređivali.”(Tarihu dimiški, 362/6)

El-Fudajl ibn Ijad

kaže: „Allah ima meleke koji tragaju za halkama zikra. Zato pogledaj s kime ćeš sjediti. Neka to ne bude sa novotarom, jer Allah ne gleda u novotare. Znak licemjerja je da čovjek ustane i sjedne sa novotarom. Sreo sam odabrane ljude, a svi su bili sljedbenici Sunneta, koji su zabranjivali druženje sa sljedbenicima novotarija.” (Hilajetu evlija, 104/8) 

El-Fudajl ibn Ijad

ima mnoge vrijedne izreke o pokuđenosti sljedbenika novotarija i upozorenja na njih, a od njih su: 

Nemoj sjediti sa novotarom, jer se bojim da se ne tebe nespusti prokletstvo.”

Ko zavoli novotara, Allah će mu njegova djela poništiti i izvaditi svjetlost islama iz njegovog srca.” 

Jedem sa židovom i kršćaninom, ali ne jedem sa novotarom i volim da između mene i sljedbebnika novotarije bude pregrada od željeza.”(El Ibane kubra, Ibn Batta, 460/2) 

Od Ibn Sirina prenosi se da je od nekog novotara čuo neku riječ, pa je stavio svoje prste u uši rekavši: „Nije dozvoljeno da sa njim pričam sve dok ne ustane sa svog mjesta.” (El Ibane, Ibn Batta, 473/2)

Jahja ibn Ebi Kesir

kaže: „Kad susretneš novotara na jednom putu kreni drugim putem.” (El Ibane kubra, Ibn Batta, 475/2) 

Abdullah Ibnul-Mubarek

kaže: „Na licu novotara je tama, pa makar se mazao uljem trideset puta dnevno.” (Šerh usulu itiqad ehli sunne, Imam Lalikai, 284) 

Također je rekao Ibnul Mubarek: „Allah Uzvišeni je uskratio pokajanje svakom novotaru.” (Silsiletu sahiha, 1620)

Imam Ahmed

kaže: „Kaburovi sljedbenika Sunneta koji su bili veliki griješnici su vrtovi. Kaburovi pobožnjaka sljedbenika novotarija su provalije.Grješnici iz reda sljedbenika Sunneta su Allahovi štićenici, a evlije,isposnici iz reda sljedbenika novotarija su Allahovi neprijatelji.”(Tabaqatu hanabile, 184/1) 

Imam Ahmed

, također kaže: „Nije nikome potrebno da se druži, miješa ibude prijazan prema sljedbenicima novotarija.” (El Ibane kubra, Ibn Batta,475/2)

Imam Ibn Bettah El-Akberi

kaže: „Od Sunneta je izbjegavanje svakog onoga koji nosi uvjerenje o onome što smo spomenuli (tj., novotarijama), njegovo izbjegavanje i mržnja prema njemu. Također, treba izbjegavati one koji sa njima prijateljuju,pomažu ih, brane i druže se sa njima, makar se takav pokazivao da slijedi Sunnet.” (El Ibane kubra, Ibn Batta, 282) 

El-Fudajl ibn Ijad

kaže: „Ko poštuje novotara pomogao je rušenje Islama. Ko se nasmije u lice novotaru omalovažio je ono što je Allah objavio Muhammedu,sallallahu alejhi ve sellem. Ko svoju kćerku uda za novotara, prekinuo je svoje rodbinske odnose sa njom. Ko slijedi dženazu novotara neprestano će biti pod Allahovom srdžbom sve dok se ne vrati.” (Šerhu Sunne, El Berbehari, 139) 

El-Fudajl ibn Ijad

kaže: „Duše su vojske sastavljene. One koje se upoznaju i spoje se. One koje se ne poznaju, raziđu se. Nije moguće da se sljedbenik Sunneta druži sa sljedbenikom novotarije, osim iz licemjerja.” (El Ibane el Kubra,Ibn Batta, 456/2; Lalikai, 138/1)

Imam Ebu Osman Ismail Es Sabuni, Allah mu se smilovao,prenosi priču o sljedbenicima Sunneta:„Oni mrze sljedbenike novotarija koji su unijeli u Vjeru ono što nije od nje.Ne vole ih niti se sa njima druže.” (Aqidetu selef ashabul hadis, ImamSabuni, 118)

Opisao ih je: „Međusobno se vole radi vjere i mrze se radi vjere. Čuvaju se rasprave o temeljima vjere i razmirica u vjeri. Izbjegavaju sljedbenike novotarija i zabluda. Bore se protiv novotara i sljedbenika ružnih i sramotnih strasti.” (Aqidetu selef ashabul hadis, Imam Sabuni, 117) 

Imam Eš-Šatibi kaže: „Spašena grupa su sljedbenici Sunneta kojima je naređeno da budu neprijatelji prema sljedbenicima novotarija, da ih progone i da kažnjavaju one koji im se priključe u njihovom pravcu. Nama je naređeno da im budemo neprijatelji, a njima je naređeno da nam budu prijateljii da se povrate u Džemat.” (El Itisam, Imam Šatibi, 120/1)

Imam Eš-Šatibi kaže:„Poštivanje novotara za sobom povlači dvije moguće štete koje uzrokuju rušenje Islama:

Prva: Usmjeravanje pažnje običnih ljudi i neznalica ka tom poštivanju. Oni su uvjereni da je novotar najbolji čovjek i da je ono na čemu je on bolje od onoga na čemu su drugi. To je uzrok slijeđenja novotarije, a sljedbenici Sunneta će ostati postrani.

Druga: Ako bude bio potšivan zbog svoje novotarije to će mu biti podstrek da unosi novotarije u svemu i u svakoj situaciji. Novotarija će zaživjeti, a Sunneti zamrijeti. To je rušenje islama. (El Itisam, Imam Eš Šatibi, 114/1)

El-Fudajl ibn Ijad

kaže: „Ko poštuje novotara pomogao je rušenje Islama. Ko se nasmije u lice novotaru omalovažio je ono što je Allah objavio Muhammedu,sallallahu alejhi ve sellem. Ko svoju kćerku uda za novotara, prekinuo je svoje rodbinske odnose sa njom. Ko slijedi dženazu novotara neprestano će biti pod Allahovom srdžbom sve dok se ne vrati.” (Šerhu Sunne, El Berbehari, 139) 

Imam Ahmed

kaže: „Ako čovjek poselami novotara, on ga voli.” (Tabaqatu hanabile, 196/1)

Mifdal ibn Muhelhel

kaže: „Kada bi ti novotar sa kojim sjediš govorio o svojojnovotariji, ti bi ga se čuvao i od njega pobjegao. Međutim, on prvo navede predaju iz Sunneta na početku sjedenja, a zatim ti uvede svoju novotariju koja možda uđe u tvoje srce, pa kada će onda izaći iz njega?” (El Ibane kubra, IbnBatta, 444/2) 

El-Fudajl ibn Ijad kaže: „Duše su vojske sastavljene. One koje se upoznaju i spoje se. One koje se ne poznaju, raziđu se. Nije moguće da se sljedbenik Sunneta druži sasljedbenikom novotarije, osim iz licemjerja.” (El Ibane el Kubra,Ibn Batta, 456/2; Lalikai, 138/1)

Imam El-Berbehari kaže:„Kada vidiš nekog čovjeka kako sjedi sa drugim čovjekom iz reda sljedbenika strasti upozori ga i upoznaj ga. Ako bude sjedio nakon što je saznao za to,onda ga se čuvaj, jer je i on sljedbenik strasti.” (Šerhu Sunne,El Berbehari, 121)

 

Kada je Sufjan Es-Sevri došao u Basru razmatrao je stanje Er-Rebi’a (tj., Ibn Sabiha) i njegov ugled kod ljudi. Upitao je o njegovom pravcu. Rekli su: „Njegov pravac je isključivo Sunnet. Pitao je o njegovoj družbi i saradnicima. Odgovorili su: „Kaderije.” Rekao je: „I on je kaderija!” (El Ibane kubra, Ibn Batta, 453/2)

 

Ibn Avn kaže: „Onaj koji sjedi sa sljedbenicima novotarija za nas je gori od sljedbenika novotarija.” (El Ibane kubra, Ibn Batta,473/2)

 

Imam Ahmed, također kaže: „Nije nikome potrebno da se druži,miješa i bude prijazan prema sljedbenicima novotarija.” (El Ibane kubra,Ibn Batta, 475/2)

 

Ibn Kudame kaže: „Ispravni prethodnici (selefu salih) su zabranjivali druženje sa novotarima i gledanje u njihove knjige.” (Adabueš šeria, Ibn Muflih, 232/11)

 

Sufjan Es-Sevri kaže: „Ko sluša novotara Allah mu neće dati koristi od onoga što je slušao, a ko se sa njim bude rukovao postepeno prekida veze islama.” (El Emru bi ittibai, Sujuti, 19)

 

Ejjub Es-Sihtijani pozvan je da okupa mrtvaca. Krenuo je sa ljudima i otkrio lice mrtvaca, pa ga je prepoznao. Rekao je: „Priđite ovom vašem prijatelju. Ja ga neću gasuliti. Vidio sam ga kako zajedno hoda sa novotarima.” (El Ibane Kubra, Ibn Batta,467/2)

“Neka se čuvaju oni koji se suprotstavljaju Vjerovjesniku, da ih nebi fitna ili neka bolna kazna zadesila.” (An-Nur:63)

 
         

        Muhammed ibn Qajjim El-Dževzi kaže: “Što se tiče  govora o Allahu bez znanja ne postoji veći grijeh među zabranjenim stvarima  kod Allaha od toga. To je temelj širka i kufra. Od te osnove potiču  novotarije i zablude. Svaka zabludjela novotarija u vjeri se temelji na  govoru o Allahu bez znanja…

  
  Osnova širka i kufra je govor o Allahu bez znanja. Mušrik misli da ga onaj  koga je uzeo za božanstvo mimo Allaha približava Allahu i da će mu biti  zagovornik kod Njega, te da će mu riješiti njegove potrebe posredovanjem kao  što to čine posrednici kod ovosvjetskih vladara. Svaki mušrik o Allahu govori  bez znanja a obratno ne važi. Tako u govor o Allahu bez znanja spada  nijekanje i uvođenje novotarija u Allahovoj vjeri, što predstavlja općenitiji  pojam od širka. Širk je samo jedna jedinka od onoga što se iznosi o Allahu  bez znanja…
  Svi grijesi novotara ulaze pod ovu kategoriju. Ne može se pokajati od tog dok  se ne pokaje od novotarija. A kako će se pokajati od tog onaj koji ne zna da  je to novotarija ili misli da je to što radi sunnet i još podstiče i druge  poziva k tome. Takav ne može otkriti svoje grijehe, za koje mu je obavezna  tewba od njih, osim proučavanjem i studiranjem, ali nikada nećeš naći  novotare da to čine.”

  (Medaridžus-salikin, 1/378)

Advertisements