Šejh Muhammed b. Abdu Latif, rahimehullah, je bio upitan šta misli od dvojici ljudi koji su se razišli oko nazivanja selama rafidijama (šijama) i novotarima, i onima koji su im slični od mušrika, te zajedničkog jedenja i sijela sa njima, pa je odgovorio: Znaj, da Allah podari i meni i tebi uspjeha u onome što voli i sa čime je zadovoljan, da se kod roba neće uspostaviti vjera i islam osim sa pokazivanjem neprijateljstva prema Allahovim neprijateljima i neprijateljima Njegovog Poslanika. Kao i iskazivanja prijateljstva prema Allahovim i Poslanikovim štićenicima. Uzvišeni Allah kaže:“O vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim ni sa braćom vašom, ako više vole nevjerovanje od vjerovanja.” (prijevod značenja Et Tewbe, 23)
I kaže:
“Koji prijateljuju s nevjernicima, mimo vjernika! Zar kod njih traže moć, a sva moć pripada samo Allahu?” (prijevod značenja En Nisa, 139)
I kaže:
“Nećeš naći da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi s onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju.” (prijevod značenja El Mudžadele, 22)
Uzvišeni kaže:
“I ne naginjite onima koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži.” (prijevod značenja Hud, 113)

Ibn Abas radijallahu ‘anhu kaže: “Nemojte im težiti u ljubavi i blagom govoru.”
Ebu Alije kaže: Nemojte biti zadovoljni njihovim postupcima.
Neki od učenjaka su rekli: Onaj ko ih posjećuje a ne spriječeva ih u njihovom griješenju ubrojan je među one koji im naginju.
Uzvišeni kaže:
“O vjernici! Ne uzimajte Moje neprijatelje i svoje neprijatelje za prijatelje, ljubav im darivajući.” (prijevod značenja El Mumtehine, 1)
I kaže:
“Bio vam je dobar uzor u Ibrahimu i u onima koji su s njim kad su narodu svome rekli: Mi s vama nemamo ništa, a ni s onim što vi, umjesto Allaha, obožavate, mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će se između nas stalno javljati sve dok ne budete u Allaha, Njega Jedinog, vjerovali!” (prijevod značenja El Mumtehine, 4)

Onaj ko želi spas sam sebi i spas svoje vjere obavezan je da se neprijateljski odnosi prema onome prema kome je Allah i Njegov poslanika naredio da se tako odnosi. Makar on bio najbliži srodnik. Zato što je to od bitnih stvari i ona koja potvrđuje obaveze.
Ako si spoznao ovo, onda sjedanje za sofru sa rafidijom, smijanje sa njim, davanje prednosti mu na sijelu, nazivanja selama istom, nije dozvoljeno zato što je to pokazivanje prijateljstva i ljubavi. A Allah je prekinuo prijateljstvo između muslimana i mušrika riječima:
“Vjernici za prijatelje ne uzimaju nevjernike mimo vjernika, a ko to čini, sa Allahom nema ništa!” (prijevod značenja Ali Imran, 28)
I kaže:
“On vam je već u Knjizi objavio: “Kada čujete da se Allahove riječi poriču i da im se izruguje, ne sjedite s njima dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bit ćete kao oni.” (prijevod značenja En Nisa, 140)

Mnogo je ajeta u ovom značenju kao što je prethodilo. Selam je pozdrav među pripadnicima islama. Ako se poselami sa rafidijom, novotarima i onima koji javno čine grijehe, susreće ih sa poštovanjem i veseljem, ili se blago odnosi u govoru, to će biti znak prijateljevanja sa njima. A ako ih zavoli i veseli im se kao što je prethodilo, onda će svako zlo sakupiti. U njegovom srcu će nestati onoga što je od mržnje i neprijateljstva. To, zato što je širenje selama radi pridobijanja naklonosti i ljubavi. Kao što je došlo u hadisu: “Zar nećete da vam ukažem na nešto radi čega ćete se voljeti? Pa su rekli: Naprotiv, Allahov Poslaniče. Pa je rekao: Širite među sobom selam”.

Ako poselami rafidije i novotare, i griješnike među muslimanima, nastat će prisna ljubav i čežnja prema Allahovim i Poslanikovim neprijateljima.

Durer es-sunnije, ( 8 / 437 – 440).

Advertisements