Allah je naredio da se čuvaju stidna mjesta čak i od sebe samih. I naredio nam je da čuvamo sebe i svoje porodice od vatre.
Često se dešava kod mnogih da ne obraćaju pažnju na svoju djecu i nepodučavaju ih ovoj važnoj naredbi čuvanja stidnog mjesta. A kako će djeca poslušati Allahovu zabranu ili naredbu ako je neznaju? Djete će biti onakvo kako ga odgojimo. Pa odgajajmo čestite i čedne potomke…Masturbacija (onanisanje)-Propis masturbacijeS obzirom na to da je masturbacija pojava kojoj iz različitih razloga prije braka pribjegavaju mnogi mladići i djevojke, smatram da je veoma bitno objasniti šta se pod masturbacijom podrazumijeva i kakav je njen propis u Islamu. Masturbacija je pojam koji označava spolno samozadovoljavanje tj diranje i nadraživanje spolnih organa radi postizanja ejakulacije. Za spomenuto se još koriste izrazi onanija (onanisanje) i samozadovoljavanje.

Pripis masturbacije

Ovdje neću govoriti o dokazanoj štetnosti masturbacije već o tome da li je u Islamu dopuštena ili nije. Većina islamskih učenjaka smatrala je masturbaciju zabranjenom. Svoj stav su, između ostalog, zasnovali i na rječima Uzvišenog Allaha: “Ono što žele-vjernici će postići, oni koji molitvu ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta čuvaju-osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju;-a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju”. (Prijevod El-Mu’minun 1-7)

Poznati komentator Kur’ana, Ibn Kesir zapisao je sledeće: “Imam Šafija i učenjaci koji su dijelili njegovo mišljenje da je samozadovoljavanje zabranjeno, dokazivali su to ajetom: “i oni koji stidna mjesta svoja čuvaju-osim od žena svojih ili onih koji su u posjedu njihovu”. ” Imam Šafija govorio je o samozadovoljavanju: “To ne potpada ni pod jedan od spomenuta dva načina zadovoljavanja strasti, a Uzvišeni Allah dalje kaže: “A oni koji i pored toga traže,oni u zlu sasvim pretjeruju”. (Tefsir Ibn Kesir 3/293)

Emin eš-Šenkiti zapaža: “Znaj, nema sumnje da ajet sure El-Mu’minun: “A oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju”, svojom općenitošću ukazuje na zabranu samozadovoljavanja, jer se tako naslađuje rukom i dovodi do ejakulacije, čime osoba traži nesto pored onoga što je Allah dopustio. Prema tekstu ovog Kur’anskog ajeta, takav je čovjek onaj koji u zlu pretjeruje”. (Edvanu’l-bejan 5/316)

Kao dokaz zabranjenosti masturbacije, učenjaci su naveli i hadis koji prenosi Abdullah ibn Mes’ud radijallahu ‘anhu u kojem stoji da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem obračajući se mladićima rekao: “O skupino mladića, ko od vas ima mogućnosti neka se ženi, na taj će način sačuvati svoj pogled i spolni organ, a onaj koji ne može, neka posti, njemu će post biti štit”. (Buhari i Muslim)

Islamski su učenjaci na osnovu ovog hadisa izveli zaključak: da je samozadovoljavanje bilo rješenje neoženjenom mladiću, kao što to tvrde mnogi u današnjem vremenu, Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem uputio bi na to mladiće kojima se obratio, utoliko prije jer je samozadovoljavanje bilo poznato i u njegovo vrijeme.

Komentirajući navedeni hadis Ibn Hadžer veli: “Neki malikijski autoriteti su ovim hadisom dokazivali zabranjenost samozadovoljavanja, jer je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem one koji nemaju mogućnost da se ožene, uputio na post kako bi oslabili strasti i nagon za seksom, a da je samozadovoljavanje bilo dopušteno, Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem bi uputio na to, jer je nesumnjivo lakše”. (Fethu’l-bari 14/294)

Prenosi se u vjerodostojnim predajama od Ibn Omera i Ibn Abbasa radijallahu ‘anhuma, da su zabranjivali samozadovoljavanje.

Šejhu’l-Islam Ibn Tejmijje u svojim knjigama (Ez-Zuhdz ve’l-ver’u ve’l-ibade 1/14 i El-Fetava 7/167) spominje interesantnu činjenicu kao vid odgovora onima koji su dopustili samozadovoljavanje u slučaju kad se čovjek boji bluda: “Uzvišeni je Allah onima ljudima koji se boje bluda dopustio da se ožene robinjama, a nakon toga, na kraju tog ajeta, napomenuo je da je bolje strpjeti se, što znači da se u takvim situacijama moguće strpjeti, jer Uzvišeni Allah ne bi preporučio ono što Njegovi robovi ne mogu izvršiti. S druge strane, kada govori o onima koji se boje za život, dopustio im je da jedu srtvinu ne rekavši da je bolje strpjeti se, jer je u tom slučaju to nemoguće”

Ajet o kojem govori šejhu’l Islam Ibn Tejmijje je ajet u suri En-Nisa i glasi: “A onome među vama koji nije dovoljno imućan da se oženi slobodnom vjernicom-eto mu one u vašem vlasnistvu, robinje vaše, vjernice-a Allah najbolje zna kakvo je vjerovanje vaše-ta jedne ste vrste. I ženite se njima, s dopuštenjem vlasnika njihovih, i podajte im vjenčane darove njihove, kako je uobičajeno, kada su čedne i kada javno ne čine blud i kada tajno ne žive sa ljubavnicima-A kada one kao udate počine blud, neka se kazne polovinom kazne propisane za slobodne žene. To je za onoga od vas koji se boji bluda; a bolje vam je da se suzdržite! Allah prašta i samilostan je” (En-Nisa 25)

Kada govore o masturbaciji, učenjaci napominju da se zabrana ovog postupka podjednako odnosi i na ženu, bez obzira radila to vibratorom ili bilo nečim drugim. Ovde je veoma bitno napomenuti da islamski učenjaci smatraju zabranjenim i sami čin masturbacije, pa makar i ne došlo do ejakulacije. Naime, ima osoba koje misle da je zabranjena samo ona masturbacija pri kojoj dođe do ejakulacije, a da je dozvoljena ona pri kojoj se to ne desi, što je pogrešno.

Vjerovjesnik sallallahu ‘alejhi we sellem, je rekao:
“Sedam osoba neće pogledati Allah na Sudnjem danu, niti će ih očistiti, niti će ih uvesti u Džennet, a to su:
Ko vrši i nad kojim se vrši homoseksualni akt, onaj ko onaniše (masturbacija, samozadovoljavanje), onaj što vrši analni odnos sa ženom, ko sastavi ženu i njenu kćerku, ko učini blud sa ženom komšije i ko uznemiri svog komšiju dok ga ovaj ne prokune.”
hadis iz knjige “Priprema za Dan povratka” od Ahmed ibn Ali ibn Ahmed ibn Muhammed ibn Hadžer El-Askalani
Advertisements