..najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji…” (El-Hudžurat, 13.)

Riječima Poslanika, ‘alejhis-selam izrečene u jednom hadisu “…’bogobojaznost je ovdje’. Zatim je pokazao na svoja prsa tri puta…” se aludira na to da je kod Allaha najcjenjenije stvorenje ono koje Ga se najviše boji. Zato je moguće da čovjek koga ljudi potcjenjuju zbog nezavidnog materijalnog stanja kod Allaha bude na većem položaju od onog koga cijene zbog toga.

Osnova bogobojaznosti je u srcu čovjeka:
ِ
“…i ko veliča Allahove svetinje, to je bogobojaznost srca.” (El-Hadždž, 32.)

Ako je bogobojaznost u srcu, onda niko ne poznaje njenu stvarnu bit osim Allaha Uzvišenog. Poslanik, ‘alejhis-selam, je rekao :“Zaista, Allah ne gleda u vaša tijela niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i vaša djela.” (Muslim, 2564)

Puno je ljudi privlačne fizionomije, bogataša i ljudi zapaženog društvenog položaja, ali srca su im prava pustoš kada je u pitanju strah od Allaha. Nasuprot njima jeste čovjek koji ne posjeduje ništa od toga, ali, njegovo je srce prepuno bogobojaznosti i on kod Allaha uživa veliki ugled.

Haris ibn Vehb, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, ‘alejhis-selam, rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima Dženneta? To su oni slabi i potlačeni. Kada bi se neki od njih Allahom zakleo, Allah bi mu zakletvu ispunio. Hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima Vatre? Surovi, uobraženi i oholi.”‘ (Buhari, 8/162, Muslim, 2853)

Ebu Hurejra, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, ‘alejhis-selam, rekao: “Raspravljaše se Džennet i Vatra. Vatra je rekla: ‘Stvorena sam za uobražene i ohole.’ Džennet reče: ‘U mene će ući samo slabi i omalovažavani.’ Uzvišeni Allah je rekao Džennetu: ‘Ti si Moja milost i tobom se Ja smilujem kome hoću od Mojih robova.’ Vatri je rekao: ‘Ti si Moja kazna i tobom kažnjavam koga hoću od Mojih robova.'” (Buhari, 8/595, Muslim, 2846)

Sehl ibn Sa’d, radijallahu ‘anhu, rekao je: “Jedan je čovjek prošao pored Poslanika, ‘alejhis-selam, pa je on upitao nekog pored sebe: ‘Šta misliš o ovom čovjeku?’ On odgovori: ‘On je jedan od najuglednijih ljudi. Kada on zaprosi, odmah će se oženiti, ako se za nekoga zauzme, ljudi će njegovo zauzimanje odmah prihvatiti. Ljudi su uvijek spremni da prihvate njegove sugestije.’ Poslanik, ‘alejhis-selam, je to prešutio. Tada prođe još neki čovjek i Poslanik upita: ‘A šta misliš o ovom?’ Ovaj odgovori: ‘Allahov Poslaniče! Ovo je čovjek od siromašnih muslimana. Kada on zaprosi, neće se oženiti, ako se za nekog zauzme, niko neće njegovo zauzimanje prihvatiti. Njegove sugestije niko ne prihvata.’ Poslanik reče: ‘Ovaj drugi je bolji nego li cijela Zemlja prepuna onakvih kao onaj prvi. (Buhari, 9/132)

Abdullah ibn Mesud komentarišući Allahove subhanehu ve te’ala riječi: “Bojte se Allaha onako kako ga se trebate bojati.”, kaže da Mu se treba pokoravati, a ne protiviti, da Ga treba spominjati, a ne zaboravljati, da Mu treba zahvaljivati, a ne biti neblagodaran. U zahvalnost spadaju ‘ibadet, u sjećanje svijest o Allahovim naredbama i zabranama.

Takvaluk je Allahov subhanehu ve te’ala imperativ i oporuka svim njegovim stvorenjima: “Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama već zapovijedili da se bojite Allaha.” [Sura En-Nisa 131]

To je i Poslanikova sallallahu ‘alejhi ve sellem oporuka. Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, odredio vojskovođu ili zapovjednika izvidnice oporučio bi mu da se boji Allaha subhanehu ve te’ala i da pazi na muslimane koje vodi. [Hadis bilježi Muslim].

Na oprosnom hadždžu Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je naredio ljudima takvaluk i pokornost podređenima, a u hadisu Ebu Zerra radijallahu ‘anhu se kaže da je Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “‘Oporuči mi nešto.’ A on reče: ‘Oporučujem ti da se bojiš Allaha. To je vrhunac svega.'” [Hadis bilježi Ibn Hibban]

Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem je rekao, također: “‘Boj se Allaha, gdje god bio!'”[Hadis bilježi Tirmizi] Odnosno, boj Ga se i javno i tajno, gdje te ljudi vide i gdje te ne vide, u bilo koje doba i na bilo kojem mjestu. Allah subhanehu ve te’ala, kontroliše sve što čovjek čini, govori i sve što se oko njega zbiva.

Uzvišeni kaže: “Allah, zaista, stalno nad vama bdi.” [Sura En-Nisa 1] Mufessir Ibn Kesir za ovaj ajet kaže: “Ukoliko kod čovjeka manjka osjećaj da ga Allah subhanehu ve te’ala kontroliše u tajnosti, to je znak dvoličnjaštva. Zato ih je Allah subhanehu ve te’ala ukorio, jer skrivaju od ljudi svoje ružne postupke kako im oni ne bi osporavali, a prema Allahu, od Kojeg ne mogu ništa sakriti i ko zna šta je u dušama, otvoreno griješe. Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha.”

Zato neki dobri ljudi rekoše: “Boj se toga da među onima koji te gledaju najmanje haješ za Allaha.”

Ebu Sulejman el-Dževzedžani kaže: “Gubitnik je onaj koji pred ljudima pokazuje svoja dobra djela, a ružna otvoreno čini pred Onim ko mu je bliži od žile kucavice.”

Drugi opet kažu: “Bogobojaznost u samoći je dokaz imana.”

Advertisements