549120_559653110718494_1204398435_nIbn Kesir navodi slijedeće: “Iman, vjerovanje u gajb, u šeri’atskom smislu podrazumijeva vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan, odredbu dobra i zla, proživljenje nakon smrti, Džennet i Džehennem i sve ono što se ubraja u nevidljivo.”

Iman sa njegovih šest stubova spomenut je poznatom hadisu kojeg prenosi Omer ibnul-Hattab, rekavši:

“Dok smo sjedili kod Resulullaha, sallallahu alejhi we sellem, jednog dana izađe ispred nas čovjek bijele odjeće, izrazito crne kose, ne vide se tragovi putovanja na njemu, niti ga neko od nas zna. Sjeo je kod Resulullaha, približivši svoja koljena njegovim koljenima i stavivši svoje ruke na njegove noge reče: “O Muhammede, obavijesti me šta je islam? A Resulullah sallallahu alejhi we sellem mu odgovori: “Islam je da svjedočiš da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik, da klanjaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i da obaviš hadždž ako si u mogućnosti.” “Istinu si rekao.” – reče, a mi smo se začudili, pita, a onda potvrđuje. “Obavijesti me šta je iman?” – ponovo upita, Resulullah, sallallahu alejhi we sellem, mu odgovori: “Da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan, i da vjeruješ u odredbu dobra i zla.” Istinu si rekao.” – reče, pa opet upita: “Obavijesti me šta je dobročinstvo (ihsan)?” “Da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš On tebe vidi.” – odgovori mu Resulullah, sallallahu alejhi we sellem, a on opet upita: “Obavijesti me o Sudnjem danu?” “Pitani ništa bolje ne zna od onog koji pita!” – reče mu Resulullah, sallallahu alejhi we sellem, a on će opet: “Obavijesti me o njegovim predznacima.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, reče:: “Kada robinja rodi sebi gospodarku i kada vidiš gole i bose pastire da se nadmašuju u gradnji zgrada.” Potom ode a malo poslije toga upita me Resulullah: O Omere, znaš li koje je ovaj što je bio?” “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” – rekao sam, a on uzvrati: “Bio je to Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri.” (Muslim)

Iz ovog hadisa možemo zaključiti da je islam jezički znači: pokornost i predanost, a šeri’atski cjelokupna vjera odnosni svi njeni propisi. A ako uporedimo islam i iman, prvi ćemo opisati kao vidljiva djela, a drugi srčana djela, kako to razumijevamo iz predhodnog hadisa. A kada se spomene samo islam, onda to podrazumijeva kompletnu vjeru sa svim šeri’atskim propisima. To vidimo iz Allahovih riječi:

“O vjernici, uđite u islam u poptpunosti,” ( El-Bekara, ajet 208.)

tj. u islam sa svom njegovim djelovima vjerovanja. Ibn Kesir tumačeći ovaj ajet kaže: On znači prihvatite sve strane islama i njegove propise, i radite sve ono što vam naređuje, i klonite se onog što vam zabranjuje, koliko ste u mogućnosti.

Na to se navode Allahove riječi:

“Kod Allaha je jedina prava (prihvaćena) vjera dini-islam.” (Alu Imran, ajet 19.)

A kada se spomene samo iman, onda to podrazumijeva svu vjeru općenitu, što vidimo iz hadisa:

“Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko dijelova (grana), najveći od njih je riječ la ilahe ilallah, a najmanji ukloniti sa puta ono što smeta prolaznicima, a i stid je dio imana.” ( Muttefekun alejhi.)

Razlika između islama, imana i ihsana (dobročinstva)

Iz navedenog možemo zaključiti da je pet islamskih stubova vanjština po kojoj možemo suditi da je čovjek pripadnik islama, znači da izgovara šehadet, obavlja namaz, daje zekat, posti i obavlja hadždž. Kao što možemo zaključiti da je šest imanskih stubova uvjerenje srcem u nevidljivo (gajb), a to znači vjerovati u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan, i odrdbu hajra i zla.

A šta je ihsan Resulullah,sallallahu alejhi we sellem, je objasnio riječima:

“Da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.” (Muslim.)

A ovaj se stepen ne može ostvariti osim ljubavlju, strahom, nadom i osloncem na Allaha.

Kaže imam Newewi u svom djelu Šerhu Muslim: Ono što se hoće reći je bodrenje na iskrenost u ibadetu i pokornost Uzvišenom Allahu u svakom našem djelu, i upotpunjavanje skrušenosti i poniznosti prema Allahu. Oni koji se ističu dobrim svojstvima vole se družiti s dobrim i pobožnim ljudima jer ih to odvaja od nevaljalih djela, iz poštovanja prema njima i iz stida od njih. Pa kako je onda kad znamo da Allah stalno bdije nad robom, u tajnosti i na javi.

A poznati alim Kadi Ijjad kaže: “Ovaj hadis je obuhvatio (i protumačio) sve vrste ibadeta vidljive i nevidljive koje su vezane za iman, kao i razne vrste vanjskih djela i iskrenost u srcu i očuvanje od štetnih djela i to tako da cijela nauka o Šeri’atu potiče i veže se za ovaj hadis… U njemu vidimo da se i iman i islam i ihsan zovu dinom, i ovaj hadis sakuplja (osnove) mnogih grana nauke i spoznaje. Šta više, on je srž islama. ” A Allah najbolje zna.

Advertisements