El-Hasen b. Arefe kaže: “Kazivao nam je Ismail b. Ajjaš, od Abdullaha b. Ahdurahmana b. ebi Hasena, Šehra b. Havšeba, Muaza b. Džebela, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Ključ za Džennet je svjedočiti da nema drugog boga osim Allaha (La ilahe illellah). “Ovu predaju bilježi Ahmed u svome Musnedu.

Buharija u svome Sahihu bilježi predaju od Vehba ibn Munebbeha u kojoj stoji da je neko upitao Vehba: “Zar ključ Dženneta nije La ilahe illAllah?” On reče: “Svakako. Međutim, svaki ključ ima svoje zupce. Ako doneseš ključ sa odgovarajućim zupcima otvorit će ti se, u protivnom neće ti se otvoriti.”

Ebu Ne’im bilježi hadis Ebbana, od Enesa, koji kaže daje neki beduin rekao: “Allahov Poslaniče, šta je ključ za Džennet?” On je odgovorio: “La ilahe illellah.”

Ebu eš-Šejh spominje predaju El-Ea’meša, od Mudžahida i Jezida b. Suhejre, u kojoj stoji:“Sablje su ključevi za Džennet.”

U Musnedu se nalazi hadis Muaza b. Džebela koji kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao:
“Hoćeš li da ti kažem kako ćeš doći do jednih od dženetskih vrata?”, “Hoću”, odgovori. Poslanik reče: “Izgovaranjem ‘La havle ve la kuvvete illa billah’.”

Allah, slavljen neku je, učinio je da sve ima svoj ključ. Tako, ključ za namaz je čišćenje, tj. abdest, kao što Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi we sellem, kaže: “Ključ za namaz je čišćenje”. Dalje, ključ za hadždž je ihram. Ključ za dobročinstvo je iskrenost. Ključ za Džennet je tevhid. Ključ za znanje je uljudno pitanje i pažljivo slušanje. Ključ za pobjedu je strpljenje. Ključ za povećanje nafake je zahvalnost Allahu. Ključ za rukovođenje je međusobna ljubav, zikr i opominjanje. Ključ za spas je bogobojaznost. Ključ za pomoć je želja i poštovanje, Ključ za odgovor je molba, tj. dova. Ključ za ostvarenje akhiretske želje je pobožnost na dunjaluku. Ključ za vjerovanje je razmišljanje, zbog čega je Allah ljude potaknuo na razmišljanje. Ključ za ulazak kod Allaha je predano srce, koje je posvećeno Njemu, koje iskreno, u ime Njega, voli i mrzi, čini nešto ili ostavlja. Ključ za srce koje živi je razmišljanje o Kur’anu, skrušena molitva noću i napuštanje grijeha. Ključ za milost je dobročinstvo prema Stvoriteljevim stvorenjima i ulaganje napora du im se bude od koristi. Ključ za opskrbu je rad, sa istigfarom i takvulukom. Ključ za slavu i moć je pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku. Ključ pripreme za akhiret je shvatanje da je dunjaluk kratak. Ključ zu svako dobro je želja za Allahom i akhiretom. S druge strane, ključ za svako zlo je ljubav prema dunjaluku, uz zabludu da on dugo traje.

Ovo je poglavlje, možda, i najkorisnije. Riječ je o ključevima za dobro i zlo, koje može spoznati samo onaj ko ima dosta sreće, i pomoći. Uzvišeni Allah, slavljen neka je, učinio je da svako dobro i zlo imaju svoj ključ i vrata kroz koja se do njih dolazi. Tako je učinio da ključ za Džehennem budu: širk, kibur (oholost), okretanje glave od onoga sa čime je Allah poslao Svoga Poslanika, nemaran odnos čovjeka prema Allahu i izvršavanju Njegovih zahtjeva.

Ili, kao što je učinio da vino bude ključ za svaki grijeh, da pjesma bude ključ za zinaluk, tj. blud, da otvoreno gledanje u slike nečega bude ključ za traženje i želju za tim stvarima, da ljenost i nerad budu ključ za razočarenje i neuspjeh, da griješenje bude ključ za nevjerstvo, da laž bude ključ za licemjerstvo, da pohlepa bude ključ za škrtost, kidanje rodbinskih veza i nezakonito prisvajanje imovine, te da okretanje glave od onoga sa čime je došao Poslanik bude ključ za svaku novoturiju i zabludu. U ove stvari će povjerovati onaj koji mudro razmišlja, onaj koji spozna sam sebe, te dobro i zlo na ovom svijetu. Čovjek treba posvetiti veliku pažnju spoznavanju ključeva, odnosno, vrata koja se njima otvaraju, a Allah jedini daje pomoć i usmjerava na Pravi put. Njemu pripada sva vlast i zahvala, u Njega su sve blagodati i sva dobra. On nikog ne pita šta čini, a ljudi će za svoja djela biti pitani.

“Vodič ka Džennetu”
Ibn Kajjim el-Dževzi, rahimehullah

Advertisements