“A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu – kapije njegove već širom otvorene – čuvari će im njegovi reći: ‘Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!'”/73/
“I oni će reći: ‘Hvala Allahu, Koji nam je obećanje Svoje ispunio, i u Džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo. Divne li nagrade onima koji su se trudili!'”/74/
(Az-Zumar 73-74)
● Ovo je obavijest o stanju sretnih vjernika koji će biti usmjeravani ka Džennetu, velikodušno u povorkama, tj. u skupinama, skupina poslije skupine, bliski (mukarebini), a zatim dobročinioci, a zatim kako slijedi, svaka će grupa biti sa onim srodnim. Poslanici sa poslanicima, iskreni, čestiti, šehidi, ulema. Svaka će vrsta biti sa svojom vrstom. “I kad do njega dođu”, tj. stignu do džennetskih vrata i prijeđu sirat (ćupriju), bit će zaustavljeni na mostu između Dženneta i Džehennema da bi izravnali grijehe koje su počinili jedan drugom na dunjaluku, i bit će tako dok se potpuno ne poravnaju; a kad se s tim završi, dat će im se dozvola za ulazak u Džennet.

● Tu će doći do izražaja počasti Muhammedu, sallallahu ‘alejhi we sellem, nad ostalim ljudima u svim situacijama, kao što stoji u Muslimovom Sahihu od Enesa, radijallahu ‘anhu koji kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Ja sam prvi zagovornik (šefadžija) u Džennetu.” U Muslimovoj verziji izravno stoji: “Ja ću biti prvi koji ću pokucati na dženetska vrata.” Imam Ahmed bilježi od Enesa ibn Malika, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Doći ću pred džennetske kapije na Sudnjem danu, i pokucat ću, i upitaće me čuvar: ‘Ko si ti ?’ ‘Muhammed’, reći ću. I reći će mi: ‘Naređeno mi je da prije tebe nikom ne otvorim.'” Bilježi ga Muslim. Imam Ahmed bilježi od Ebu – Hurejrea, radijallahu ‘anhu, koji kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Prva skupina koja će ući u Džennet – njihov izgled će biti kao izgled Mjeseca u noći mijene (punog mjeseca). U njemu neće pljuvati, niti će sliniti u njemu, niti će imati potrebe za obavljanjem nužde u njemu. Miris (koji se dobiva paljenjem drveta) bit će od drveta “uluvve”, a znoj će im biti misk. U njemu će imati posude i češljeve od zlata i srebra. Svaki će od njih imati dvije žene; vidjet će se kost njihovih nogu, koja je ispod mesa… Među njima neće biti razilaženja niti neprijateljstava. Srca će im biti kao jedno, veličat će Allaha jutrom i večerom.” Bilježe ga Buharija i Muslim.

● I riječi Uzvišenog: “I kad do njega dođu – a kapije njegove već širom otvorene – čuvari će im njegovi reći: ‘Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti.'”Meleki će ih uz počast i poštovanje dočekati, da ih poselame, obraduju i pohvale. Kada dožive sve ove počasti bit će sretni i veseli, sukladno svakom užitku koji će doživjeti. U dva Sahiha stoji od Sehla ibn Sa´da , radijallahu ‘anhu, koji kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Džennet ima osam vrata; jedna od njih su po imenu Rejjan. Na njih neće ulaziti niko osim postača.” U Muslimovom sahihu stoji od Omera ibn el – Hattaba, radijallahu ‘anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Niko od vas neće uzeti abdest pravilno i potpuno, a zatim posvjedočiti da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, a da mu se ne otvore svih osam vrata džennetskih i ući će na koja hoće od njih.”

● I riječi Uzvišenog: “Čuvari će im njegovi reći: ‘Mir vama od grijeha ste čisti…'”, tj. vaša su djela i riječi lijepi, vaši su napori bili dobri i vaša je nagrada dobra. A riječi Uzvišenog: “Zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti”, tj. u njemu će vječno boraviti i neće iz njega poželjeti izlazak. “I oni će reći: ‘Hvala Allahu, Koji nam je obećanje Svoje ispunio…'”, tj. reći će vjernici kada vide ogromne sevabe u Džennetu, velika nagrađivanja, neprekidno uživanje i veliko carstvo, tad će reći: “Hvala Allahu, Koji nam je obećanje Svoje ispunio…”, tj. ono što nam je obećano jezicima Njegovih plemenitih poslanika, kao što su to tvrdili na dunjaluku. “Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim, i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti!” I reći će u Džennetu: “‘Hvaljen neka je Allah!’- govorit će – ‘Koji je od nas tugu odstranio. Gospodar naš, zaista, mnogo prašta i blagodaran je…, Koji nam je, od dobrote Svoje, vječno boravište darovao, gdje nas umor neće doticati i u kome nas klonulost neće snalaziti.'” /35:34,45/ I riječi Njegove: “…i u Džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo!

● Divne li nagrade onima koji su se trudili!” U dvije zbirke sahih hadisa stoji hadis Zuhrija od Enesa, radijallahu ‘anhu, u kazivanju o Miradžu, da Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi we sellem, kaže: “…Uveden sam u Džennet, kad tamo, u njemu kupole od bisera, a njegova prašina od miska.”

“I vidjet ćeš meleke kako Arš okružuju, veličajući i hvaleći Gospodara svoga; i svima je po pravdi presuđeno, i reći će se: ‘Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!'”/75/
(Az-Zumar 75)

Pošto je spomenuo Uzvišeni Svoju presudu stanovnicima Dženneta i Džehennema, i da je svakom dosudio ono što kome pripada, a On je pravedan i On ne čini nepravdu, obavijestio nas je o melekima Njegovim, koji su raspoređeni oko Arša, koji uporno slave i hvale svoga Gospodara, veličaju Ga, obožavaju Ga i izjavljuju da je čist od svih manjkavosti i nepravde, a već je riješio sporove, presudio pravedno i sve je završeno, i kaže Uzvišeni: “I svima je presuđeno”, tj. među stvorenjima, “po pravdi”, a zatim kaže:
“I reći će se: ‘Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova'”, tj. sav kosmos će izgovarati riječi hvale, ljudi i životinje (oni koji govore i ne govore) Allahu, Gospodaru svjetova, zbog Njegove mudre i pravedne uprave. I ove riječi ne pripisuju se samo jednom govorniku, nego su općenite, što upućuje da će sva stvorenja iskazati Njemu zahvalnost. Katade kaže: “Otpočelo je stvaranje hvalom u riječima Uzvišenog:
‘Hvaljen neka je Allah, Koji je nebesa i Zemlju stvorio…’ /6:1/, i završava zahvalom u riječima Hvaljenog i Uzvišenog: ‘…I svima je po pravdi presuđeno, i reći će se: ‘Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova…'”

Izvor: Tefsir ajeta (Ibn Kesir)

Advertisements