Kaže šejh Muhammed ibnu Abdul-Vehhab, rahimehullah:
Znaj da je nevakida – onoga što poništava islam, deset.

Prvo djelo koje izvodi iz islama je: Širk u ‘ibadetu Uzvišenom Allahu. Kaže Uzvišeni Allah: “Allah, doista, neće oprostiti da Mu se širk učini, a oprostit ce sve mimo toga kome On hoće!” (Prevod značenja, en-Nisa: 116.), i kaže Uzvišeni: “Doista će Allah, onome ko mu učini širk, ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će biti vatra, a nasilnicima nećeš naći pomagača” (Prevod značenja, el-Maide: 72.) Od širka je prinošenje žrtve nekom mimo Allahu, kao džinnu ili kaburu.

Drugo djelo koje izvodi iz islama: Onaj ko između sebe i Allaha uzme posrednike koje doziva, moli, od kojih traži, i na koje se oslanja, počinio je nevjerstvo po slaganju svih islamskih ucenjaka.

Treće djelo koje izvodi iz islama: Onaj koji ne smatra mušrike nevjernicima, ili sumnja u njihovo nevjerstvo, ili smatra da je ono na čemu su ispravno – počinio je
nevjerstvo.

Četvrto djelo koje izvodi iz islama: Ko smatra da je uputa, pored upute Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bolja i potpunija od njegove upute, ili da je nčcija presuda bolja od njegove presude, kao onaj koji daje prednost sudu taguta nad njegovim sudom – je nevjernik.

Peto djelo koje izvodi iz islama: Ko prezire nešto od onoga sa čime je došao Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pa makar i radio po tome – počinio je nevjerstvo.

Šesto djelo koje izvodi iz islama: Onaj koji se bude ismijavao i izrugivao sa nečim od vjere sa kojom je došao Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ili sa nečim od Allahove nagrade i kazne – počinio je nevjerstvo, a dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: “Reci: ‘A zar da se sa Allahom i  Njegovim ajetima i Poslanikom Njegovim ismijavate!’ ‘Ne ispričavajte se! Doista ste postali nevjernici nakon vjerovanja.'” (Prevod značenja, et-Tevbe: 65-66).

Sedmo djelo koje izvodi iz islama: Sihr, a od toga je sihr sa kojim se razdvajaju supružnici ili sihr sa kojim se spajaju čovjek i žena. Onaj ko to bude radio ili bude s time zadovoljan počinio je nevjerstvo, a dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: “A njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: ‘Mi smo samo iskušenje, i ti ne budi nevjernik!'” (Prevod značenja, el-Bekare; 102).

Osmo djelo koje izvodi iz islama: Potpomaganje i podržavanje mušrika protiv muslimana, a dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: “A onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati je od njih; Allah uistinu neće ukazati na pravi put narodu nepravednom.” (Prevod značenja, el-Maide; 51.).

Deveto djelo koje izvodi iz islama: Onaj ko bude ubijeđen da je dozvoljeno nekome od ljudi izlaziti iz šerijata koji je objavljen Muhammedu, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kao što je bilo dozvoljeno Hidru da izađe iz šerijata Musa’a, ‘alejhiselam, takav je počinio nevjerstvo.

Deseto djelo koje izvodi iz islama: Okretanje od Allahove vjere ne učeći je niti radeći po njoj, a dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: “A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut riječima Gospodara svoga, njima leđa okrene? Mi ćemo, zaista, kazniti zlikovce!” (Prevod značenja, es-Sedžde; 22).

Nema razlike u svim ovim djelima između onoga ko to radi iz šale, namjerno i ozbiljno, ili iz straha, osim onaj ko je na to prisiljen. I sva spomenuta djela su veoma opasna i često se u njih upada, tako da je obaveza na muslimanu da ih se pripazi i boji za sebe od upadanja u neka od njih. Utječemo se Allahu od uzroka Njegove srdžbe i Njegove bolne kazne.

Komentar poslanice Deset stvari koje izvode iz vjere

Advertisements