Na jednom putovanju dok je bio uz Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, Muaz, radijAllahu ‘anhu, upitao je: “Allahov Poslaniče, sallallahu ‘alejhi we sellem, uputi me na djelo koje će me, ako ga budem činio, približiti Džennetu i udaljiti od vatre.”

Kako je samo divno ovo pitanje? Uputi me na djelo koje ako ga budem činio, približit će me Džennetu i udaljit će me od vatre? Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, odgovori: “Muaze, pitao si o velikoj stvari.”

Ovo je najvažnije pitanje u historiji čovječanstva. Zbog toga su učenjaci uvrstili ovaj hadis među hadise na kojima se zasnivaju sva ljudska djela, a imam Nevevi uvrstio ga je u svoju zbirku EI-Erbeunen-nevevije koja u sebi sadrži četrdeset najvažnijih hadisa u islamu. Mnogi su učenjaci nastojali prokomentarisati ga i pojasniti ljudima. Ovaj je hadis oporuka koju upućujem i sebi i vama.

Allahov je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Obožavaj Allaha, subhanehu we te’ala i nemoj Mu ništa pripisivati kao druga, obavljaj namaz, udjeljuj zekat, posti mjesec ramazan i ako si u stanju obavi hadž.”

Ovo je islam, jer ovaj hadis u sebi sadrži suštinu misije Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, obožavaj Allaha, subhanehu we te’ala i nemoj Mu ništa pripisivati kao druga, obavljaj namaz, udjeljuj zekat, posti mjesec ramazan i ako si u stanju obavi hadždž.

“Hoćeš li da te uputim na suštinu stvari, njen stub i njen vrhunac? Suština stvari jeste islam, ‘njegov stub je namaz a njegov vrhunac jeste borba na Allahovom, dželle š’anuhu, putu. Hoćeš li da te uputim na vrata svakog dobra? Post je štit, a sadaka poništava grijehe kao i namaz koji se obavlja u sredini noći.” Nakon toga je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, proučio ajet: “Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im dajemo udjeljuju.” (Es-Sedžda, 16) “Muaze, želiš li da te uputim na ono što će ti sačuvati ovo što sam ti nabrojao?” Muaz, radijAllahu ‘anhu, reče: “Allahov Poslaniče, svakako da to želim.” Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, reče: “Drži pod kontrolom ovo”, pa je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, pokazao na jezik. Muaz, radijAllahu ‘anhu, upita: ”Allahov Poslaniče, zar ćemo odgovarati za ono što smo govorili?” Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, reče: “Žalosna ti majka, Muaze, pa zar ljudi neće padati u džehennemsku vatru zbog onoga što su njihovi jezici pričali.” U drugom predanju stoji: “Pa zar ljudi neće padati naglavačke u vatru, ili na njihove nosove zbog onoga što su sa svojim jezicima zaradili.”

Ono što je spomenuto u ovom hadisu vodi do Dženneta i ovo je odgovor koji je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, uputio Muazu, radijAllahu ‘anhu, na njegovo pitanje. “Obožavaj Allaha, subhanehu we te’ala, i nemoj Mu nikoga pripisivati kao druga.” Ovo je oporuka koju je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, upućivao svim ljudima.

Ebu Derda, radijAllahu ‘anhu, prenosi da mu je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, oporučio sedam stvari: “Nemoj pripisivati Allahu, subhanehu we te’ala, druga, pa makar komadali ili spalili tvoje tijelo . . . ” Da iskomadaju tvoje tijelo i spale ga bolje ti je nego da pripisuješ Allahu, dželle š’anuhu, druga.

Advertisements